Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Celem nadrzędnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o przedsiębiorstwa innowacyjne. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów uszczegółowionych, do których zaliczyć możemy: