Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Celem nadrzędnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o przedsiębiorstwa innowacyjne. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów uszczegółowionych, do których zaliczyć możemy:

  • Celem nadrzędnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o przedsiębiorstwa innowacyjnezwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw,
  • zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki
  • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym naszego kraju
  • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w różnych sektorach rynku międzynarodowego,
  • tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy,
  • wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskiej gospodarce.

Główne cele

Cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wychodzi naprzeciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny Unii Europejskiej, a mianowicie odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Do głównych założeń Strategii Lizbońskiej zaliczyć można wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty Europejskiej.

Cele te realizowane są przez Program, poprzez przeznaczenie ponad 90 % funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie komunikacyjne i informacyjne. Stwierdzić, więc można, że Program Innowacyjna Gospodarka jest programem w największym stopniu wpisującym się w realizację założeń Strategii Lizbońskiej.

Pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/) w ramach Programu zostały podzielone na tak zwane osie priorytetowe, czyli priorytety, które pozwolą na osiągnięcie głównych i szczegółowych celi Programu Innowacyjna Gospodarka. W ramach Programu określone zostało dziewięć priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz jeden priorytet Pomocy Technicznej.

Instytucje realizujące Program Innowacyjna Gospodarka

Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Oprócz Instytucji Zarządzającej istnieją również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu, tak zwane Instytucje Pośredniczące, do których zaliczyć możemy:

  • Ministerstwo Gospodarki,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (wcześniej do 31 sierpnia 2011 r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wcześniej do 17 listopada 2011 r. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Instytucje te są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, współdziałając w tym zakresie z podległymi Instytucjami Wdrażającymi.