Dotacja uznawana jako przychód zwolniony z obowiązku opodatkowania

Otrzymanie dotacji jest niewątpliwie powodem do radości. To bowiem realna szansa na realizację czasem ciężkich do sfinansowania projektów, które niechętnie finansowane są przez banki, czy też inne instytucje. Stają się jednak beneficjentem dotacji, należy mieć świadomość tego, że czeka przed nami nie lada wyzwanie. Jest nim rozliczenie dotacji.

Zwolnienie z obowiązku opodatkowania przyznanej dotacji

Otrzymanie dotacji nie zawsze jest równoznaczne z koniecznością opodatkowania

Autor zdjęcia: cafecredit

Otrzymanie dotacji nie zawsze jest równoznaczne z koniecznością opodatkowania. Mimo tego bowiem, że otrzymanie dotacji w myśl obowiązujących aktualnie przepisów uznawane jest za przychód uzyskiwany z działalności gospodarczej, to nie oznacza to, że jest to równoznaczne z obowiązkiem jej opodatkowania.

Mówi o tym artykuł 21 ustęp 1 ustawy o PIT, w myśl której zwolnione z opodatkowania są:

 • dotacje, dopłaty, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia, bądź też świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z prowadzoną działalnością rolniczą:
 • z budżetu państwa,
 • z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • od agencji rządowych,
 • od agencji wykonawczych
 • ze środków pochodzących od rządów państw obcych,
 • ze środków pochodzących z organizacji międzynarodowych
 • ze środków pochodzących z międzynarodowych instytucji finansowych,
 • a także jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • dotacje uzyskane w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, które otrzymane zostały z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • płatności przeznaczone na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,
 • środki finansowe uzyskane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Wnioski

Mając powyższe na uwadze, gdy podatnik otrzyma jedną z wymienionych powyżej form wsparcia finansowego, co do zasady, uzyskuje on zwolnienie z konieczności opodatkowania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych. Przykładem może być chociażby wsparcie, z którego bardzo często korzystają przedsiębiorcy rozpoczynający dopiero prowadzenie swojej działalności gospodarczej, czyli dotacje pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na otwarcie działalności gospodarczej adresowane dla osób bezrobotnych.