Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych

Projekty B+R to projekty są projektami dotyczącymi opracowania nowych, bądź też znacząco ulepszonych:

 • produktów,
 • usług,
 • albo technologii.
W przypadku projektów B+R, aby możliwe było uzyskanie dofinansowania, projekty te muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (w przypadku, gdy ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój) lub też w Regionalną Inteligentną Specjalizację (dotyczy to sytuacji, gdy ubiegamy się o dofinansowanie przydzielane z Regionalnego Programu Operacyjnego)

Autor zdjęcia: display22

Projekty tego rodzaju, w zależności od wymogów stawianych w danym programie odpowiadającym za udzielanie wsparcia, mogą być realizowane przez przedsiębiorców:

 • samodzielnie,
 • we współpracy z jednostkami naukowymi,
 • czy też we współpracy z innymi przedsiębiorstwami.

Zjawiskiem pożądanym jest podejmowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy dużymi firmami a sektorem naukowym, albo też pomiędzy firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to tak zwana dyfuzja innowacji.

Na co mogą być przeznaczone dotacje?

Dotacje dla firm przeznaczone mogą być na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu, czyli między innymi na:

 • pokrycie kosztów wynagrodzeń zespołu badawczego,
 • pokrycie kosztów wykorzystanych do prac materiałów,
 • pokrycie kosztów mediów,
 • pokrycie kosztów odczynników,
 • pokrycie kosztów amortyzacji sprzętu,
 • pokrycie kosztów powierzonych innym podmiotom usług badawczych,
 • pokrycie kosztów zakupu części składowych prototypu,
 • i tak dalej.

Dotacje przyznawane dużym firmom zależą od rodzaju prac B+R. I tak na:

 • badania przemysłowe 50%
 • prace rozwojowe 25%

Powyżej wymienione limity wsparcia można powiększyć o 15 punktów procentowych w sytuacji gdy wnioskodawca zobowiąże się do szerokiego rozpowszechniania uzyskanych przez siebie wyników prac badawczo-rozwojowych.

W przypadku projektów B+R, aby możliwe było uzyskanie dofinansowania, projekty te muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (w przypadku, gdy ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój) lub też w Regionalną Inteligentną Specjalizację (dotyczy to sytuacji, gdy ubiegamy się o dofinansowanie przydzielane z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Programy wspierające projekty B+R

Do przykładowych programów, wspierających projekty B+R, zaliczyć możemy:

 • Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tak zwana Szybka Ścieżka),
 • Działanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (tzw. Demonstrator),
 • a także różne inne Działania dostępne w ramach poszczególnych 16 Regionalnych Programach Operacyjnych.