Studium wykonalności projektu – niezbędnik inwestycji

Nim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności było dokumentem bardzo rzadko wymaganym przez wszelkie instytucje i organizacje finansowe. Sytuacja ta całkowicie się zmieniła w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i inwestycje zaczęły być finansowane z tych środków. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym i komunalnym.

Dotacje dla młodych przedsiębiorców

Jak zapewnia przedstawiciel firmy oferującej pomoc w uzyskaniu dotacji, projekty we wczesnej fazie rozwoju firmy można sfinansować z trzech podstawowych źródeł: dotacji, inwestycji kapitałowych i finansowania dłużnego. Naturalnie, wybór odpowiedniego źródła finansowania uzależniony jest od konkretnego projektu, indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, a także panujących warunków rynkowych.

Małe, lecz bardzo ważne

Polska, jak każdy inny kraj unijny, posiada podzielony rynek pracy, niejednolity, ustrukturyzowany według rodzajów firm i przedsiębiorstw biorących udział w tworzeniu sieci powiązań i zależności pomiędzy uczestnikami rynku. Istnieją, bowiem poważne, wielkie organizacje, firmy i instytucje działające w kraju oraz za granicą, a także te, które zaspokajają potrzeby wyłącznie lokalnego rynku, troszcząc się o jego […]

Środki na założenie własnego przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie na rynku gospodarczym danego kraju, to zawsze loteria. Zwłaszcza na początku, kiedy dopiero rozpoczyna się prowadzenie działalności i żyje ideami, optymistycznie patrząc w przyszłość z nadzieją, że właśnie to jest szansa na sukces, na zdobycie stabilności finansowej, określenie swojego miejsca na rynku pracy, umocnienie pozycji zawodowej, dającej szansę na planowanie przyszłości w życiu osobistym […]

Programy operacyjne Unii Europejskiej

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Funkcją programów operacyjnych jest osiągnięcie celów funduszy strukturalnych, zwłaszcza w tych zajmujących się poprawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również zmniejszeniu bezrobocia (więcej: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=E1ECC8F6A5DC450E98CC2EEED9247244). Każdy z programów operacyjnych przyporządkowany jest innej dziedzinie gospodarczo-społecznej. Decydując się, więc na skorzystanie z pomocy oferowanej w ramach konkretnego […]