Proces powstawania innowacji – od pomysłu do rynku

Powstawanie innowacji, a więc przejście od pomysłu do rynku, składa się z bardzo wielu etapów. Nic nie dzieje się nagle, wymaga to nie tylko czasu, ale przede wszystkim bardzo wytężonej pracy. Konieczne jest także posiadanie środków, dzięki którym działania takie można podejmować.

Dotacje wspierające innowacje

Powstawanie innowacji, a więc przejście od pomysłu do rynku, składa się z bardzo wielu etapów

Autor zdjęcia: Beige Alert

Dotacje unijne Poznań przydzielane są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w skrócie POIR). Poza nimi, można liczyć również na skorzystanie z instrumentów niedotacyjnych, a więc:

  • instrumentów pożyczkowych,
  • instrumentów kapitałowych,
  • i gwarancji.

Wyżej wymienione narzędzia są tak zwanymi instrumentami finansowymi.

Pieniądze dla start-upów

Instrumenty kapitałowe przeznaczone są zwłaszcza do wspierania powstających start-upów, czyli młodych firm, które:

  • decydują się na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • opierających swoją działalność na pomysłach innowacyjnych.

Zaletą tej formy finansowania, poza umożliwieniem dostępu do kapitału, zapewniony jest także dostęp do kontaktów biznesowych inwestora, nie pomijając przy tym również do jego wiedzy i doświadczenia, które udało mu się zgromadzić. To bez wątpienia bardzo istotny, dodatkowy element wsparcia, który jest niezwykle pomocny, zwłaszcza dla początkujących na rynku firm, rozpoczynających dopiero swoją przygodę w szeroko rozumianym biznesie.

I, II i II Priorytet

Z instrumentów kapitałowych skorzystać można w:

  • I Priorytecie – oznaczającym Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • II Priorytecie – oznaczającym Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • i III Priorytecie – oznaczającym Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Wartym podkreślenia w I Priorytecie jest instrument Bridge Venture Capital (VC). W konsolidacji z prywatnymi funduszami dokonywać ma on inwestycji w młode firmy, powstałe w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Firmy te, dzięki uzyskanemu wsparciu będą miały szansę na dalszy rozwój, a także na wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii.

Dodatkowo, dla innowacyjnych przedsiębiorstw zaliczanych do sektora małych i średnich przewidziane jest również wsparcie udzielane w ramach III Priorytetu POIR.

Poza tym, dodatkowo firmy, które chcą sfinansować swój rozwój poprzez wejście na rynek obligacji, bądź też giełdę, mają możliwość ubiegania się o przyznanie im dotacji, dzięki którym można sfinansować część ponoszonych na ten cel wydatków.