Wspieranie inwestycji w nowe technologie w sektorze MSP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę ubiegać się nie tylko o dotacje dla firm, ale także o specjalny kredyt udzielany na inwestycje związane z nowymi technologiami. Kredyt taki może zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, co czyni go niewątpliwie bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców działających w różnych sektorach rynku.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę ubiegać się nie tylko o dotacje dla firm, ale także o specjalny kredyt udzielany na inwestycje związane z nowymi technologiami

Autor zdjęcia: danielfoster437

Możliwość częściowej spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia tak zwana premia technologiczna w wysokości maksymalnej sześciu milionów złotych. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Wsparcie w takiej formie otrzymać mogą przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, w wyniku których na rynek zostaną wprowadzone nowe lub też w znaczący sposób ulepszone towary, procesy bądź usługi, które to do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Warto tu zaznaczyć, że o przyznaniu  premii technologicznej w większym niż w poprzednich latach stopniu, decyduje obecnie poziom innowacyjności podejmowanego przedsięwzięcia. Wynika to przede wszystkim z faktu ogromnego zainteresowania przedsiębiorców uzyskaniem tej formy pomocy, a więc ilością wniosków składanych celem pozyskania takich środków.

Zgodnie z przepisami, inwestycja technologiczna musi być utrzymywana na obszarze, na którym została zrealizowana przez okres co najmniej trzech lat od dnia jej zakończenia, pod rygorem konieczności zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z należnymi za ten okres odsetkami.

Zmiany

Kolejną zmianą w procesie przyznawania premii technologicznej jest fakt, że odtąd przedsiębiorca składa swój wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu usprawniony został proces naboru wniosków.

Ponadto postanowiono o rezygnacji z konieczności załączania opinii o nowej technologii jako załącznika do wniosku o to dofinansowanie. Motywowane jest to chęcią obniżenia kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przez ubiegających się o pomoc przedsiębiorców.