Założenia planu gospodarki niskoemisyjnej na lokalnym poziomie

Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało koncepcję przygotowywania stosownych planów gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym, ponieważ to na jego poziomie przebiega intensywny rozwój gospodarczy. Plany te mają nawiązywać do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i zostały oparte na już na funkcjonującym od 2008 roku programie europejskiego „Porozumienia burmistrzów”. Pomysł ten jest promowany jest przez Komisję Europejską i proponuje dobrowolne zrzeszenie się gmin, które zdeklarowały się realizować unijną politykę energetyczno-klimatyczną na poziomie lokalnym.

Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało koncepcję przygotowywania stosownych planów gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym, ponieważ to na jego poziomie przebiega intensywny rozwój gospodarczyPlan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który określa wizje dalszego rozwoju gmin w kontekście gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest wytyczenie celów szczegółowych oraz strategicznych, spełniających wytyczone przez gminę wizje rozwoju. Cele powinny być jasno określone, realne do osiągnięcia, wartościowe, a także do zrealizowania w zaplanowanym czasie. Plan gospodarki niskoemisyjnej stawia sobie za cel ograniczenie emisji i powinien być jasno oraz wymiernie określony (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Dodatkowo plan ma określać, w jaki sposób wyznaczony cel zostanie zrealizowany przez gminę. Trzeba, zatem opisywać planowane inwestycje, sposoby ich finansowania, a także metody monitorowania w celu sprawdzenia, jakie działania z planu zostały wykonane w okresie 2014-2015. Równocześnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do konkursu o dofinansowanie mogą zostać dopuszczone plany, które mogą realizować ideę ochrony powietrza, które przedstawiają inicjatywy redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Poza tym ważnym wymogiem jest zapewnienie spójności działań wraz z wieloletnimi planami finansowymi w jednostkach samorządowych gmin.

Należy powtórzyć, że priorytetem dobrego planu jest wykonanie skrupulatnie przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy, osadzonej na bilansie energetycznym danej miejscowości. W takiej analizie energetycznej należy zawrzeć także budynki publiczne, gospodarcze oraz mieszkalne, a przede wszystkim transport, przemysł oraz usługi. Po przeprowadzeniu takiego bilansu energetyczno-emisyjnego należy zaplanować działania realizujące cele, mające ograniczyć emisję zanieczyszczeń na podstawie opracowanych istniejących PGN lub na całkiem nowych strategiach. Przy planowaniu należy przedstawić wskaźniki osiągania celów oraz źródła finansowania, a także plany wdrażania itp. Gotowy projekt dokumentu musi zostać poddany procedurze strategicznej oceny wpływu na otaczające środowisko.